Aksu Kariyer

Kişisel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

Görev - Ücret Bilgileri

Mesleki Deneyim

Beyan ve Kabul

İşe Başvuru, Kariyer ve İş Yetkinlik Beyan Formunda geçen tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu, bu bilgilere güvenilerek işe kabulümün yapılması durumunda gerçek dışı veya yanlış ya da hatalı beyanlarımın sonradan anlaşılması durumunda herhangi bir ihbar ve tazminata gerek kalmaksızın iş akdimin haklı nedenle fesh edilebileceğini, hakkıma yalan veya yanıltıcı bilgi vermekten dolayı yasal yollara başvurulabileceğini bildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

İş bu belgede yer alan kişisel verilerimin iş görüşmeleri ve işe alım süreçlerinde işlenmesini, hizmet alınan, iş birliği yapılan gerçek veya tüzel kişilere aktarılmasına, referans olarak belirttiğim veya çalıştığım yerlerden hakkımda bilgi alınmasına ve araştırma yapılmasına muvafakat ettiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

Referans olarak verisini paylaştığım 3.kişilerin referans kontrolü amacıyla iletişime geçilebileceğine ve bu kişilerin söz konusu kişisel verilerinin işyeriniz ile paylaşılması/aktarımına yönelik kendilerine gerekli bilgilendirmenin tarafımdan yapıldığını ve izinlerinin alındığını kabul beyan ve taahhüt ederim.

İşe Başvuru, Kariyer ve İş Yetkinlik Beyan Formu ile yaptığım başvuru ve eki bilgi-belgelerin başvuru tarihimden itibaren 1(bir) yıl süre ile ileride açılması muhtemel yetkinliklerime uygun iş imkanları için değerlendirilmesine ve işyerinizde bulunan aday personel havuzunda saklanmasına muvafakat ediyorum.